Revízna komisia

Revízna komisia, ktorá nie je závislá na OV, kontroluje hospodárenie Základnej organizácie ECHOZ pri Slovnaft, a.s. s finančnými prostriedkami a s hmotným majetkom, predkladá výsledky revízií s návrhmi na odstránenie nedostatkov, kontroluje odstránenie zistených nedostatkov, rieši sťažnosti členov ZO, zabezpečuje výklad Základných dokumentov a za svoju činnosť zodpovedá konferencii ZO, kde predkladá správu o svojej činnosti a o hospodárení ZO.

Zloženie komisie:

Predseda: Dušan Vanek

Členovia: Romana Fatulová

Veronika Molnárová

Drahomíra Sebőková

Menu