Komisia starostlivosti o zamestnancov

Posudzuje žiadosti o sociálne výpomoci, rieši otázky rekondičných pobytov a ubytovania zamestnancov v podnikových ubytovniach, zameriava sa na kontrolu úrovne stravovacích služieb zabezpečovaných zamestnávateľom. Spracováva podnety do KZ v oblasti sociálnej a starostlivosti o zamestnancov a kontroluje ich plnenie. Rokuje s príslušnými odbornými útvarmi zamestnávateľa a spracováva informácie od členov príslušných podnikových komisií, ktoré dostáva prostredníctvom nominovaných zástupcov OV. Organizuje resp. zabezpečuje akcie pre členov a pre rodinných príslušníkov členov. Vypracováva TOZ jednotlivých akcií, ktoré predkladá OV na schválenie.

Zloženie komisie:

Predseda: Gabriela Kubányiová

Členovia:  Zuzana Martinková

Martin Kafka

Martina  Darnadiová

Menu