Dokumenty

Kolektívne zmluvy

Sú pre zamestnancov k dispozícii na intranetovej stránke https://sps.mol.hu/sites/odbory/Stranky/default.aspx

Pre zamestnancov ktorí nemajú prístup na intranet ich poskytneme na požiadanie / kontakty / alebo prostredníctvom príslušnej ROD.

Nenašli ste to čo potrebujete? Napíšte nám: odbory@slovnaft.sk

Solidárny fond

V zmysle Zásad hospodárenia ECHOZ – článok 19 – tvorí odborový zväz fond solidarity, ktorý slúži ako zdroj finančných prostriedkov pre vyplácanie podpory formou sociálnej pomoci členom ECHOZ. Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci a spôsoby jej poskytovania upravujú tieto Zásady pre poskytovanie sociálnej pomoci členom ECHOZ.

Každý člen ECHOZ, ktorého doba členstva v ECHOZ, v zmysle § 8 stanov ECHOZ, je minimálne deväť mesiacov, s výnimkou nových členov odborov, ktorý sa stali členmi odborov pri prvom vstupe do zamestnania, u ktorých je táto lehota skrátená na 3 mesiace, má právo v prípadoch, ktoré sú uvedené v týchto zásadách, požiadať o poskytnutie sociálnej pomoci. Jednotlivé prípady a udalosti, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie sociálnej pomoci ako aj minimálne, resp. maximálne výšky finančnej výpomoci sú uvedené v článkoch 5 až 8 týchto zásad.

Nenašli ste to čo potrebujete? Napíšte nám: odbory@slovnaft.sk

Aké výhody má odborár

Aké výhody má odborár

Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie

Prečo byť v odboroch?

Prečo byť v odboroch

Menu