Uvoľnení funkcionári

„Poslaním ECHOZ a ZO ECHOZ je presadzovať a obhajovať záujmy a oprávnené požiadavky svojich členov, ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne a kultúrne záujmy, právo na ochranu života a zdravia v každom povolaní a základné demokratické práva voči štátnym orgánom a zamestnávateľom, ako  aj ochrana zamestnancov pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch“.

Tibor Kaczor

Predseda

Jana Matúšková

Podpredsedníčka
Menu