EZR MOL

Európska zamestnanecká rada MOL

Európska zamestnanecká rada MOL ( ďalej EZR MOL ) je zriadená v súlade so smernicou Európskej únie (EÚ) o európskych zamestnaneckých radách ako informačný a konzultačný organ zastupujúci zamestnancov Skupiny MOL.

EZR MOL bola založená z iniciatívy odborárov z Maďarska a Slovenska v roku 2004 a bola prvou EZR so sídlom v krajine strednej alebo východnej Európy. Počet členov EZR MOL je aktuálne 25 a vyplýva z počtu zamestnancov v jednotlivých krajinách EÚ, kde Skupina MOL zamestnáva viac ako 100 zamestnancov. Z Maďarska a Chorvátska je po 8 členov, Slovensko zastupujú 4 členovia a po jednom zástupcovi je z Česka, Rakúska, Rumunska, Talianska a Slovinska. V súlade so Zákonníkom práce právo nominovať zástupcov do EZR má Odborový výbor ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. Členmi EZR MOL za Skupinu Slovnaft sú : Tibor Kaczor, Csilla Kocsis (VÚRUP), Peter Krajčír, Roman Piešťanský (SMAO), náhradníkmi sú : Viera Baňanková, Drahoslava Kaplocká, Martin Kafka, Ján Šebesta.

Činnosť EZR MOL riadi výkonný výbor na čele ktorého je predseda EZR MOL Kis Bálint a členmi sú podpredsedovia EZR MOL Jasna Pipunič a Peter Krajčír a koordinátorka Éblné Németh Margit.

EZR MOL má pravidelne dve zasadnutia v roku, na ktorých sa zúčastňujú členovia vrcholového vedenia Skupiny MOL a informujú o hospodárskych výsledkoch, situácii v oblasti zamestnanosti, investičných plánoch a odpovedajú na otázky členov EZR MOL. Vrcholové vedenie je povinné informovať EZR o mimoriadnych okolnostiach, ak tieto majú dopad na záujmy zamestnancov a o rozhodnutiach ústredného vedenia, ktoré sa dotýkajú zamestnancov v inej krajine, kde má Skupina MOL zamestnancov. Okrem týchto pravidelných stretnutí sa členovia výkonného výboru EZR MOL stretávajú s manažérmi stojacimi na čele jednotlivých divízii s cieľom vzájomnej výmeny informácií o aktuálnej situácii. Pri svojej činnosti EZR MOL úzko spolupracuje aj s odborovými organizáciami v jednotlivých krajinách kde pôsobí Skupina MOL.

 

Peter Krajčír, podpredseda EZR MOL

Menu