Komisia BOZP

Sleduje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na dodržiavanie všetkých predpisov týkajúcich sa BOZP a vytvárania zodpovedajúcich pracovných podmienok. Spolupracuje so zástupcami zamestnancov pre oblasť BOZP. Spracováva podnety do KZ z oblasti BOZP. V rámci svojej činnosti má právo:

  • kontrolovať podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce,
  • preverovať pracoviská zamestnávateľa,
  • kontrolovať hospodárenie s OOPP,
  • kontrolovať, či organizácia riadne prešetruje pracovné úrazy,
  • zúčastňovať sa prešetrovania a zisťovania príčin úrazov, chorôb z povolania, prípadne ich sama prešetrovať,
  • požiadať oprávnené osoby o vydanie záväzného pokynu k odstráneniu nedostatkov pri pracovných postupoch v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov,
  • zakázať prácu nadčas a v noci, ak ohrozuje bezpečnosť práce zamestnancov,

 

Zloženie komisie:

PREDSEDA:                       Rudolf Tóth

PODPREDSEDA:               Gabriela Kubányiová

TAJOMNÍK:                        Jana Matúšková

 

ČLEN SLOVNAFT:             Romana Fatulová

ČLEN SLOVNAFT:             Ľudovít Thier

ČLEN SLOVNAFT:             Dušan Štepánek

ČLEN SLOVNAFT:             Marián Škvarka

ČLEN SLOVNAFT:             Monika Takács

ČLEN VÚRUP:                   Csilla Tóthová

ČLEN ESMAO:                   Mário Belovič

ČLEN G4S:                         Dušan Vanek

Menu