Hospodárska komisia

Hospodárska komisia  plní funkciu poradného orgánu v oblasti hospodársko-ekonomickej a mzdovej. Sleduje vývoj v oblasti životných nákladov a inflácie a reálnych príjmov zamestnancov. Spracováva podnety pre kolektívne vyjednávanie v oblasti mzdovej a pracovno-právnej. Pripravuje podklady pre vyjednávanie miezd uvoľnených funkcionárov. Kontroluje plnenie mzdovej časti KZ a dodržiavanie zásad odmeňovania u zamestnávateľa v znení platných zákonov SR. Podieľa sa na riešení sťažností zamestnancov v oblasti odmeňovania a rieši ich v spolupráci s odborom riadenia ľudských zdrojov zamestnávateľa.

Zloženie komisie:

Predseda:  Drahoslava Kaplocká

Členovia: Jana Matúšková

Roman Piešťanský

Menu